• A
 • B
 • C


Základnou činnosťou je vypracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie v rozsahu pre

-        územné konanie
-        stavebné povolenie
-        realizačná dokumentácia
-        energetické certifikáty
-        rozpočty a výkazy výmer
Služby

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

 • Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
 • Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
 • Spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
 • Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • Vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
 • Vykonávanie stavebného dozoru
 • Tvorba energetických certifikátov budov
 • Tvorba projektových hodnotení energetickej hospodárnosti budov
Portfólio

Bytový dom s polyfunkciou

Rodinný dom vo svahu Riečka

 

Rekonštrukcia a modernizácia materskej škôlky

Nízkoenergetický dom v Osádke

Energetické certifikáty a energetické posudky
Referencie

Projektová  činnosť v oblasti občianskej, bytovej:

-        Polyfunkčná zóna Belveder,  Banská Bystrica (bytový dom 02,03,04,05,06,07)
-        Rekonštrukcia budovy – Dom dôchodcov a dom SS Hronec
-        Regeneračno – rekreačný hotel Olympia – Dudince
-        Prestavba budovy FDU AU, Horná 95, Banská Bystrica
-        IS v lokalite  Malachov – Medvedica
-        Protihlukové opatrenia – KAUFLAND Vranov nad Topľou

Priemyselné objekty:
-        Rekonštrukcia prevádzkového objektu (sklad) Pod Rybou – Banská Bystrica
-        Sladovňa Levice – rekonštrukcia klíčiarne
-        PCÚ Trstená –  výstavba skladu
-        Zentiva a.s. Hlohovec – vyvolané práce po odstránení nefunkčných objektov

Rekonštrukcie a zateplenie objektov:
-        Zateplenie objektu polikliniky v Skalici
-        Materská škola v Dobrej Nive – zateplenie a nadstavba
-        SOŠ technická Lučenec – rekonštrukcia budovy internátu – zateplenie, výmena výplňových konštrukcií
-        Komplexné zateplenie bytového domu – ul. Bernolákova č. 21 – 43, Banská Bystrica
-        ZŠ Plášťovce – zateplenie, výmena výplňových konštrukcií, rekonštrukcia strechy
-        Dom kultúry Plášťovce havarijný stav strechy– rekonštrukcia
-        Colný úrad Žilina – rekonštrukcia strechy – administratívna budova

Rekonštrukcie verejných plôch:
-        Rekonštrukcia a úprava verejných plôch v obci Radzovce
-        Kráľovce – Krnišov  zóny pokoja a oddychu – rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev

Energetické stavby:
-        Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS19 – P
-        Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK a SV, UMB Banská Bystrica

Projekty rodinných domov, osadenia katalógových Rd + napojenie na inžinierske siete.
Kontakt

Ing. Marek Kontra

e-mail:   kontra.marek@gmail.com

tel: +421948029731

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: Ing. Marek Kontra – AM – projekt

Sídlo: Ortútska cesta 70/175, 974 05  Malachov

IČO: 47834421

DIČ: 1077725418

sídlo: Banská Bystrica

 

Autorizovaný stavebný inžinier pod reg. Číslom 0535*A1

Ing. Anna Kontrová

e-mail: annakontrova@gmail.com

tel: +421918524770

 
Partneri

LOGO